Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti pri reklamácií vád tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu www.lesenie-rebriky.sk (ďalej len „kúpna zmluva“) a primerane sa vzťahuje aj na vybavovanie sťažností a podnetov.

 1. ZMLUVNÉ STRANY
 1. Predávajúcim sme my: N.K.N., s.r.o., miesto podnikania Ludvika van Beethovena 8, 917 08 Trnava, Slovensko, IČO: 45267456, DIČ:2022930437, IČ DPH : SK2022930437 (ďalej len „predávajúci“).
 2. Kupujúcim ste vy ako spotrebiteľ, t. j. nekonáte v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“).
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v prípadoch uvedených (i) v tomto Reklamačnom poriadku, (ii) vo Všeobecných obchodných podmienkach a ďalej (iii) v prípadoch určených príslušnými právnymi predpismi. Odstúpenie od kúpnej zmluvy doručte emailom na info@nkn-tt.skalebo písomne na našu korešpondenčnú adresu: N.K.N., s.r.o., Ludvika van Beethovena 8, 917 08 Trnava, Slovensko.
 1. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA TOVARU
 1. Na všetok tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacovod prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli používaním tovaru, bežným opotrebením tovaru, jeho mechanickým poškodením (napr. poškrabanie), nesprávnym alebo nešetrným používaním.
 2. Vadu tovaru, ktorá sa vyskytne po jeho prevzatí,môžete v záručnej dobe reklamovať osobne alebo písomne na našej kontaktnej adrese: N.K.N., s.r.o., Ludvika van Beethovena 8, 917 08 Trnava, Slovensko email: info@nkn-tt.sk. Prípadne nám o reklamácií dajte vedieť aj telefonicky na tel.  +421 905 993 517.
 3. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne potom, ako zistíte vadu tovaru. V opačnom prípade zodpovedáte za znehodnotenie výrobku, ktorá vznikne jeho ďalším používaním. Nekompletnosť zásielky alebo dodanie poškodeného tovaru reklamujte najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru. Na neskôr uplatnené reklamácie nemusíme prihliadať.
 4. V prípade, ak by sa vyskytla akákoľvek vada tovaru, kontaktujte nás čo najskôr aj na tel. : +421 905 993 517.
 5. Reklamovaný tovar nám (najlepšie po telefonickom dohovore) (i) zašlite na našu kontaktnú adresu (N.K.N., s.r.o., Ludvika van Beethovena 8, 917 08 Trnava, Slovensko) spolu s kópiou dokladu o kúpe tovaru alebo (ii) nám ho prineste osobne na uvedenú adresu. Neposielajte nám tovar na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.
 1. LEHOTA A SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
 1. Reklamácie vybavujeme bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od ich prijatia. O výsledku reklamačného konania vás budeme informovať emailom, ktorý ste uviedli v reklamácií, resp. v objednávke tovaru.
 2. V prípade uznania reklamácie vám reklamovaný tovar vymeníme za rovnaký tovar bez vady. Môžete nás však požiadať aj o výmenu tovaru za iný tovar v rovnakej hodnote. Spolu s tovarom vám doručíme aj reklamačný protokol. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znášame my.
 3. Právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny tovaru máte v prípade, ak: (i) výmena tovaru nie je možná; (ii) ide neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať alebo (iii) pre väčší počet odstrániteľných vád nemôžete tovar riadne užívať.
 4. Do jedného mesiaca po uplynutí doby, do ktorej treba vytknúť vady tovaru, môžete požiadaťo náhradu potrebných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s podaním reklamácie.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 1. Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva spotrebiteľa, môžete sa obrátiť na nás so žiadosťou o nápravu (ďalej len „Žiadosť o nápravu“).
 2. Ak (i) hodnota sporu prevyšuje sumu 20 EUR (ak prípadne z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné) a zároveň (ii) odpovieme na vašu Žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“). Zoznam Subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Podaním návrhu na začatie ARS alebo uskutočnením ARS nie je dotknuté vaše obrátiť sa na súd.
 3. ARS je bezodplatné. Subjekt ARS od vás môže žiadať poplatok za začatie ARS, max. však vo výške 5 EUR s DPH.
 4. Návrh na začatie ARS sa podáva podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Tento návrh môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Práva a povinnosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov). Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek písomne zmeniť tento Reklamačný poriadok a to tak, že na stránke internetového obchodu www.lesenie-rebriky.skzverejníme nové znenie Reklamačného poriadku. Nové znenie Reklamačného poriadku bude zverejnené najneskôr v deň nadobudnutia jeho účinnosti. Všetky reklamácie podané pred zverejnením nového znenia Reklamačného poriadku sa však spravujú pôvodným Reklamačným poriadkom.
 3. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.lesenie-rebriky.sk.

V Trnave dňa 01.10.2018

 

Zatvoriť

Košík

Žiadne produkty v košíku.